Общи условия и правила за участие

1. Настоящия документ урежда Общи условия и правила на Фънки Мънкис ЕООД, ЕИК: 206939260, със седалище и адрес на управление гр.София, 7-ми и 11-ти километър, бул. “Цариградско шосе” 135Д, представлявано от управителя Рами Цимерман (наричан за краткост Организатор) и услугите, които фирмата предлага (наричани за краткост Игри).

2. Игрите се провеждат в специално обозначено за тази цел помещение и при спазване на установените правила за участниците в нея.

3. Всеки участник в Игрите е длъжен да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждането им.

4. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Играта, в случай че те се дължат на поведение на участник или проявена небрежност от страна на участниците, включително и за инциденти, свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението.

5. В Играта могат да участват само лица, навършили конкретната предварително упомената възраст на всяка една уебстраница от този Уебсайт.

6. В Играта не могат да участват жени в напреднала бременност, лица със сърдечно-съдови проблеми, както и лица, страдащи от хипертония и други здравословни състояния, на които играта може да повлияе негативно. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, вземат участие в Играта.

7. Максималната продължителност на една сесия на Играта и минималния и максималния брой участници са предварително упоменати във всяка кореспондираща уебстраница към всяка Игра от този уебсайт. Участниците нямат право да искат удължаване на игралното време, в случай че това би породило забавяния на работния график.

8. Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият трябва да прекрати участието си в Играта и да напусне помещението, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до нулиране на Играта, останалите участници могат да продължат участието си в започналата Игра.

В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците, представител на Организатора на играта, осъществяващ контрол върху процеса на Играта, може да вземе решение за нейното преждевременно спиране.

9. В случай, че група от участници в Играта е възпрепятствана по обективни причини да участва, планираните час и дата на Играта следва да бъдат отменени в срок най-късно до 24 часа преди уговорения час. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на стойността на депозитът, заплатен за резервацията. В случай, че участниците закъсняват с повече от 15 минути, считано от обявеното начало на Играта, уговорената сесия на Играта не може да се промени за друг ден и час еднократно.

10. Участниците в Играта са длъжни да използват съоръженията и оборудването, находящи се в помещението, с необходимата грижа. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлен опит от страна на участниците за повреждане на инструменти, оборудване и съоръжения, които са част от помещението и представляват собственост на Организатора на играта. Организаторът на Играта може да я прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата на Играта или да следва инструкциите на служителите, осъществяващи контрола върху помещението. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.

11. Организаторът на играта гарантира, че е застраховал помещението за вреди, настъпили при аварии в помещението, в което се провежда Играта.

12. В помещението, в което се провежда Играта е строго забранено:

  1. Заснемане на изображения от всякакъв вид, като снимки, звукозаписи, видеоклипове и др. чрез използване на фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони с камера, лаптопи и други устройства с вградена камера и/или микрофон; Организаторът на играта си запазва правото да поиска имидж права за участниците, когато снимките са направени в рамките на неговите съоръжения и помещения, както и да иска забрана за публикуване на тези снимки в Интернет, в социалните мрежи и на всякакви други места за споделяне с широк кръг потребители, както и да иска забрана за използването им за промоционални цели;
  2. Внасянето на всякакви вещи в помещението, които биха могли да причинят вреди на участниците или на други вещи, намиращи се в помещението, както и внасянето, притежанието и консумацията на алкохолни напитки, наркотични вещества или всякакви други психотропни вещества в рамките на помещението на Играта;
  3.  Участието на лица, употребили алкохол или всякакъв вид лекарства или други психотропни вещества;
  4.  Участието на лица с ниско ниво на лична хигиена;
  5.  Участието на лица, които проявяват агресия и които биха причинили щети в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения в помещението.
  6.  Участието на лица, които проявяват агресия към персонала на обекта.

13. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна, която не може да се разгласява по какъвто и да е начин или да се използва. Информацията, получена в тази връзка, следва да се пази като конфиденциална.

14. Забранява се копирането, разпространението, публичното показване или създаване на други игри, които биха могли да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

15. Забранява се на всяко лице,пряко или косвено, за негова собствена облага или в полза на друго лице, фирма или корпорация, и всяка друга фирма, различна от Организатора на играта, да развива дейност, която пряко или непряко включва провеждане на Играта, и която се конкурира с дейността на Организатора на играта, в рамките на 2 години от запознаване с настоящите общи условия и правила. При нарушаване на забраната за конкуренция от страна на участника за посочения срок, Организаторът има право да претендира обезщетение по общия ред.

16. Забранява се участието в Играта без писменото съгласие във вид на декларация на всеки един участник поотделно.

17. Организаторът на играта запазва правото си да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.

18. ВАЖНО-минимум 4 часа преди игра, ФЪНКИ МЪНКИС ЕООД следва да получи потвърждение за резервацията чрез отговор на съобщение или телефонно обаждане от резервиращото лице.